Statuten

Jachthonden vzw

StatutenART.1 (03/06/2017)

Op 4 december 2013, werd door de ondertekenden:

Katleen Marien, Dr. Vandeperrestraat 105, 2440 Geel, nationaliteit Belgische;

Evi Bloemen, Koning Boudewijnlaan 27, 2250 Olen, nationaliteit Belgische;

Tom Baeten, Peuzze-Jaanstraat 13, 2260 Zoerle-Parwijs, nationaliteit Belg;

een vereniging zonder winstoogmerk opgericht, genaamd ‘Jachthondenvereniging De Weimaraner vzw’.


ART. 2 (03/06/2017  -  04/02/2019)

De maatschappelijke zetel is gevestigd in Bistberg 30 - Et. II/Kantoor A, 2260 Westerlo, België, arrondissement Turnhout.  Op 4 februari 2019 werd een naamswijziging doorgevoerd van 'vzw Jachthondenvereniging De Weimaraner', naar 'Jachthonden vzw'.


ART. 3 (01/01/2015)

De vereniging heeft als doel het instant houden en zo mogelijk verbeteren van de verschillende jachthondenrassen.  Daarbij gaat ze in eerste instantie terug naar het ontstaan van deze verschillende rassen en wordt hierbij in acht genomen dat elk ras zijn eigen specifieke eigenschappen heeft.


ART. 4

Het jaarlijkse lidgeld is vastgesteld op een maximum van 250€.  Alle leden die hun lidgeld betalen zijn toegetreden leden.  De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd door elk lid wiens naam voorkomt op de ledenlijst afgesloten op 1 januari van elk jaar.

De leden die hun lidgeld niet betaald hebben, een maand na de herinnering hen toegezonden, zullen als ontslagnemend beschouwd worden. 


ART. 5 (01/01/2015)

Handelaars in honden en beroepsfokkers kunnen niet toegelaten worden als lid.  Beroepsfokkers zijn mensen die meer dan 2 nesten per jaar of meer dan 3 nesten in twee jaar fokken met eenzelfde hond waarvan ze eigenaar of mede-eigenaar zijn.  Handelaars in honden zijn personen die honden kopen en verkopen, andere dan die van hun eigen fok.


ART. 6

De vereniging wordt bestuurd door de beheerraad, samengesteld uit minimum drie bestuurders, m.n een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het mandaat van bestuurder is voor één jaar.  Deze eindigt jaarlijks op 31 december.  Iedere bestuurder is herverkiesbaar.  Meerdere functies kunnen uitgeoefend worden door éénzelfde persoon.

Leden die minimum 1 jaar lid zijn van de vereniging, kunnen zich kandidaat stellen om toe te treden tot de beheerraad, dmv een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter.  Leden van de beheerraad mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of onder hetzelfde dak wonen. 

De voorzitter/penningmeester is bevoegd om officiële documenten alleen te handtekenen.


ART. 7

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.  Het vergoeden van gemaakte onkosten is toegestaan.


ART. 8

De huidige statuten kunnen enkel gewijzigd worden op de algemene vergadering, op voorstel van de beheerraad.  Elke wijziging aan de statuten zal bekend gemaakt worden in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad binnen één maand na de beslissing. 

Hetzelfde geldt voor de benoeming, ontslagname of overlijden van een bestuurder.


ART. 9 (03/06/2017)

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de rekeningen en het opstellen van de begroting. 

Elk jaar worden de rekeningen van het voorgaande jaar opgesteld en wordt de begroting voor het lopende jaar opgemaakt.  Beiden worden onderworpen aan de goedkeuring op de algemene vergadering.   

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.


ART. 10

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging, duidt de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan, stelt hun bevoegdheden vast en duidt de bestemming aan die aan het netto-actief van het sociale vermogen van de vereniging moet gegeven worden.  De algemene vergadering kan slechts geldig vergaderen over de ontbinding van de vereniging overeenkomstig de artikels 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921.


ART. 11

De algemene vergadering heeft de hoogste bevoegdheid binnen de vereniging.  De algemene vergadering is samengesteld uit alle bestuursleden.  Alle bestuursleden hebben stemrecht.  De algemene vergadering bezit de rechten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet, de huidige statuten of het huishoudelijk reglement.  De bevoegdheden van de algemene vergadering bevatten het recht om:

-de statuten te wijzigen;

-nieuwe leden toe te laten;

-een lid uit te sluiten;

-de beheerders aan te duiden en af te zetten;

-jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te keuren;

-het huishoudelijk reglement en de wijzigingen hieraan goed te keuren;


ART. 12

De algemene vergadering wordt door de beheerraad één keer per jaar bijeengeroepen in de loop van het eerste trimester.  Plaats en datum zijn door de beheerraad te bepalen.  De uitnodigingen met plaats en datum, en de dagorde zullen medegedeeld worden per brief of mail, minimum 15 dagen voor de vergadering.   Iedere lid heeft recht op één stem.  Om aanvaard te worden moet een voorstel minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen hebben.  Indien 2/3 van de leden niet aanwezig is, wordt een tweede algemene vergadering belegd, waarop ongeacht het aantal aanwezigen, de wijzigingen worden goedgekeurd met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

De voorgestelde wijzigingen worden minstens 15 dagen voor de behandeling ter kennis gebracht van de leden. 

Het stemmen per volmacht is toegelaten maar beperkt zich tot één volmacht per lid, dewelke dient overgedragen te worden aan iemand van de beheerraad.  Elk voorstel, onderschreven door één derde van de leden, moet op de dagorde voorgedragen worden. 


ART. 13

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de beheerraad en regelt alle zaken waarin de statuten niet voorzien.  Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten of met de wet.